Sunday, July 6, 2008

社員旅行が

あります。水曜会社来て夕方出発…夜中グアムへ到着です。